http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Izmjene i dopune PPUO

Izmjene i dopune odnose se na područje naselja Slivno, a sastoje se od izmjena tekstualnog dijela PPUO, tj. Odredbi za provođenje, te grafičkog dijela tj. kartografskog prikaza br. 6.5, kojim je određeno građevinsko područje dijela naselja Slivno i kartografskog prikaza br. 4 - Korištenje i namjena površina. Površina obuhvata izmjena i dopuna je cca 4,7 ha. Navedene izmjene i dopune trebaju biti provjerene u smislu konflikata, odnosno usklađenja s drugim prostornim rješenjima i uvjetima uređenja koji slijede iz nadređenih dokumenata prostornog uređenja, propisa i uvjeta nadležnih službi.

 

Prostorni plan Općine Runovići

 Na temelju članka 31. Zakona o prostornom uređenju (NN 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), članka 1.Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Runovići („Službeni glasnik Općine Runovići br. 1/06“), te članka 20. Statuta Općine Runovići („Službeni glasnik Općine Runovići br.1/06“), Općinsko vijeće Općine Runovići na svojoj sjednici održanoj dana 29.lipnja 2007.godine, donosi

ODLUKU O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE RUNOVIĆI
Donosi se Prostorni plan uređenja općine Runovići, u daljnjem tekstu Plan, sa Odredbama za provođenje usklađenim sa Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije (''Službeni glasnik Županije splitsko-dalmatinske'' br. 1/03, 8/04 i 5/05).

Prostorni plan sadržan u elaboratu Plana i sadrži:

A Tekstualni dio

1. Obrazloženje
2. Odredbe za provođenje
 

B Grafički dio

1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – izvod iz prostornog plana županije u mjerilu 1:100.000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – izvod iz prostornog plana županije u mjerilu 1:100.000
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PRO STORA – Izvod iz prostornog plana Županije u mjerilu 1:100.000
4. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – mjerilo 1:25.000
5. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA-mjerilo 1:25.000
6. GRAĐEVINSKA PODRUČJA naselja i izdvojena građe vinska područja s granicom obuhvata izrade detaljnijih planova u mjerilu 1:5000.

Provedba Plana temeljit će se na odredbama za provođenje ove Odluke, kojima se definira namjena i korištenje prostora, načini uređivanja prostora, te zaštita svih vrijednih područja unutar obuhvata. Svi uvjeti, kojima se regulira buduće uređivanje prostora u granicama obuhvata Prostornog plana, sadržani su u tekstualnom i grafičkom dijelu koji predstavljaju cjelinu za tumačenje svih planskih postavki.
Odredbe Plana primjenjuju se za cijelo područje obuhvata ukoliko nije propisana obveza izrade prostornih planova užih područja.

SADRŽAJ:

1. POLAZIŠTA
1.1. OSNOVNI PODACI O STANJU U PROSTORU
1.1.1. Klimatska obilježja
1.1.2. Reljef
1.1.3. Zemljište
1.1.4. Geološka i pedološka osnova
1.1.5. Hidrogeološke karakteristike
1.1.6. Seizmičke karakteristike
1.1.7. Biljni pokrov
1.1.8. Mineralne sirovine
1.1.9. Demografija
1.1.10. Gospodarstvo
1.1.11. Društvene djelatnosti
1.1.12. Prirodna i kulturna zaštita i vrijednosti prostora
1.1.13. Sustav infrastrukture
1.2. PLANSKI POKAZATELJI I OBVEZE IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA I OCJENA POSTOJEĆIH PROSTORNIH PLANOVA.
1.3. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske, gospodarske i prostorne pokazatelje s obrazloženjem pristupa izradi prostornog plana uređenja općina sa smanjenim sadržajem
2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA OPĆINE I UREĐENJA NASELJA
3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
3.1. ORGANIZACIJA PROSTORA, OSNOVNA NAMJENA I KORIŠTENJE POVRŠINA
3.1.1. Utvrđivanje građevinskih područja
3.1.2. iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina (građevinska područja
naselja i izgrađenih struktura izvan naselja; poljoprivredne, šumske, te površine posebne namjene i ostale površine)
3.2. Prikaz gospodarskih i društvenih djelatnosti.42
3.3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora.46
3.4. Razvoj infrastrukturnih sustava (promet, tekomunikacije, energetika, vodoopskrba, odvodnja, uređenje vodotoka i voda, melioracijska odvodnja)
3.5. Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš i zbrinjavanje otpada

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE PLANA
1. OSIGURANJE PROSTORA ZA GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I ŽUPANIJU
2. GRAĐEVINSKA PODRUČJA NASELJA I IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA - UVJETI GRADNJE
2.1. Građevinska područja naselja
2.2. Izdvojena građevinska područja
3. PODRUČJA IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA – UVJETI GRADNJE
4. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA
5. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA
6. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ I ZBRINJAVANJE OTPADA
7. OBVEZA IZRADE DETALJNIJIH PROSTORNIH PLANOVA..
8. SMJERNICE I MJERILA ZA NEOPHODNU REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINA U SKLADU s člankom 44. Zakona o prostornom uređenju
Prostorni plan uređenja općine sa smanjenim sadržajem u grafičkom dijelu sadrži kartografske prikaze:
1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – izvod iz prostornog plana županije u mjerilu 1:100.000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – izvod iz prostornog plana županije u mjerilu 1:100.000
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PRO STORA – Izvod iz prostornog plana Županije u mjerilu 1:100.000
4. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – mjerilo 1:25.000
5. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA-mjerilo 1:25.000
6. GRAĐEVINSKA PODRUČJA naselja i izdvojena građe vinska područja s granicom obuhvata izrade detaljnijih planova u mjerilu 1:5000.«
 

 

proracun icon

Transparentnost

Zazeli1

Zastita podataka

Zastita podataka

Informacije

Općina Runovići

Trg fra Mije Runovića 5

21261 RUNOVIĆ

 

Radno vrijeme:

08:00 - 15,00 h

Rad sa strankama:

08:00 - 10,00 h


tel.: 021 84 95 07
fax.: 021 84 95 08

Načelnik: 021 84 91 25


E-mail:

opcina-runovici@st.t-com.hr

opcina.runovici@gmail.com

 

 

www.facebook.com/opcina.runovici

 

Općinsko sjedište: RUNOVIĆ
Broj stanovnika: 1.968 (2021.g.)
Površina : 59,42 km2

 

grb opcina runovic