http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Općinski Načelnik


OPĆINSKI NAČELNIK 2017 - 2021 GODINE

   Nakon provedenih loaklnih izbora 21. svibnja 2017. godine, kandidat grupe birača Mario Repušić, izabran je za općinskog načelnika Općine Runovići, u mandatu 2017. - 2021. godine.

  Mario Repusic 2017

   Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine i dužnost obavlja profesionalno.

   U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik: 

   • priprema prijedloge općih akata,
   • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršavanje proračuna,
   • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
   • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
   • upravlja prihodima i rashodima Općine,
   • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
   • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

   Načelnik za svoj rad prima plaću prema odluci Općinskog vijeća. Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti da Općinsko vijeće u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke.
   Načelnik ima jednog zamjenika,
   koji zamjenjuje Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

   Zamjenik Općinskog načelnika dužnost obavlja volonterski, a za svoj rad prima naknadu prema odluci Općinskog vijeća.

       OPĆINSKI NAČELNIK 2001 - 2017 GODINE   načelnik Josip Lešina

   R E P U B L I K A   H R V A T S K A
   SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


   Općina Runovići 

   Načelnik

   Klasa:   030-04/04-12-01
   Urbroj: 2129/09-04-12-1

   Runović,  03. travnja 2012.

   Temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) dajem slijedeću:

        I Z J A V U

   Ja, Josip Lešina, kao načelnik Općine Runovići, niti sa mnom povezane osobe sukladno članku 13. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi, nismo u sukobu interesa sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, tj. ne obavljamo upravljačku djelatnost, niti smo vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujemo u upravljanju odnosno kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Runovići kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, u smislu članka 13. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi.

                                                                                                  N A Č E L N I K

   Josip Lešina

    

    


    

   Udjeli Općine Runovići u TD

    
   TOPANA d.o.o. Kralja Tomislava 16, 21260 Imotski
   - udio od 8%
    
   VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Blajburška bb, 21260 Imotski
   - udio od 3,54%

   Informacije

   Općina Runovići

   21261 RUNOVIĆ

    

   Radno vrijeme:

   08:00 - 15,00 h

   Rad sa strankama:

   08:00 - 10,00 h


   tel.: 021 84 95 07
   fax.: 021 84 95 08

   Načelnik: 021 84 91 25


   e-mail: opcina-runovici@st.t-com.hr

   Općinsko sjedište: RUNOVIĆ
   Broj stanovnika: 2416 (2011.g.)
   Površina : 59,42 km2

    

   grb opcina runovic