http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Jematva pri kraju

Povoljni vremenski uvjeti omogućili su da se jematva privede kraju. Prošli vikend pobrano je grožđe, urod je bio vrlo dobar, odnosi kiselina i sladora povoljni za dobro vino. U tijeku je berba kukuruza i ostalih ratarskih kultura koja kasni zbog loših vremenskih prilika koje su bile prilikom sijanja.

U dijelu poljoprivrednih gospodarstava u tijeku je perušanje kukuruza i priprema za pečenje rakije.

U nastavku teksta obavijest o proceduri registracije malih proizvođača alkoholnih pića.

Pečenje rakije za vlastite potrebe - kako se registrirati kao mali proizvođač jakih alkoholnih pića 

Proizvodnja i oporezivanje alkohola i alkoholnih pića (u ovom slučaju pečenje rakije) regulirano je Zakonom o trošarinama NN 22/2013, 32/2013., 81/2013. i Pravilnikom o trošarinama NN 64/2013. Mali proizvođač jakih alkoholnih pića smatra se onaj koji proizvodi alkoholna pića za vlastite potrebe, potrebe članova kućanstvaDozvoljena količina proizvedenog alkohola u ovom slučaju iznosi 20 litara čistog alkohola, što znači 50 litara rakije sa 40 % alkohola ili 50 litara rakije od 16 gradi (pretvorba gradi u alkohole = broj gradi x 2,46= volumnih % alkohola).

Plaćanje trošarine regulirano je po volumenu kotla, za kotao do 100 litara trošarina je 100 kn, za kotao od 100-200 litara trošarina je 200 kn, a za kotlove većeg volumena 200 knTrošarinski obveznici nisu samo vlasnici kotla nego sve osobe koje peku rakiju, na vlastitom ili posuđenom kotluSvi oni se moraju registrirati.

Za količine rakije proizvedene preko dozvoljene količine za vlastite potrebe (preko 20 litara čistog alkohola) plaća se trošarina od 53 kn/litri proizvedenog čistog alkohola što znači za litru rakije od 40 % alkohola (16 gradi) 21,20 kn/litri.

Postupak registracije

1.      Sve poslove oko registracije i naplate trošarina vodi Carinska uprava sa nadležnim carinskim uredima. Za naše područje (Splitsko-dalmatinske županije) zadužen je Carinski ured Split, Odjel za trošarine, Zrinsko Frankopanska 60, 21 000 Split.

2.      Vlasnici kotlova i osobe koje peku rakiju, najkasnije 8 dana prije početka pečenja rakije moraju se prijaviti na navedenu adresu i registrirati kao mali proizvođači jakih alkoholnih pića. Prijava se vrši na obrascu PUR Prilog 14 u 3 primjerkauz obrazac se šalje Izjava sa podacima o volumenu kotla i mjestu gdje će se peći rakijaPrijava u Registar obavlja se samo jednom, i vrijedi sve godine, dok se ne napravi odjava.

3.      Carinarnica ovjerava PUR obrazac, a ovjereni obrazac služi kao potvrda o upisu u Registar malih proizvođača jakih alkoholnih pićaUpisom u Registar proizvođač može  početi sa proizvodnjom.

4.       Do 20. siječnja slijedeće godine mora se Carini na obrascu GI-MP-JAP podnijeti izvješće o ukupnoj proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića te litrama proizvedenog čistog alkohola.

5.      Do 31. siječnja slijedeće godine mora se za svu proizvedenu količinu alkohola u prethodnoj godini u državni proračun uplatiti trošarina, za dozvoljenu količinu od 20 litara čistog alkohola plaća se po kotlu, za količinu preko 20 litara čist. alk. 53 kn/litri čistog alkohola.

6.     Prema Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini („Narodne novine“, broj 2/2013), pri uplati obračunatog iznosa trošarine na alkohol, na nalozima za plaćanje u polje „model“ potrebno je upisati broj modela „68“, a u polje „poziv na broj odobrenja“ kao podatak prvi brojčanu oznaku vrste prihoda koja se uplaćuje „1066“ te kao podatak drugi osobni identifikacijski broj (OIB). Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske.

7.      Svaka promjena vezana uz proizvodnju (promjena adrese, trošarinskog obveznika, promjena volumena kotla i td.) mora se prijaviti najmanje 8 dana nakon nastanka promjene.

8.      Ukoliko se prestaje sa proizvodnjom alkoholaprijavu o prestanku pečenja-Odjavu iz Registra treba prijaviti najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Odjavljeni kotao se pečati a pečate ga djelatnici Carine o trošku proizvođača. Osobe koje ne posjeduju kotao prilikom odjave ne plaćaju nikakvu naknadu. 

 PROIZVEDENU RAKIJU MALI PROIZVOĐAČI NE SMIJU PRODAVATI!!!!

PREKRŠAJI I KAZNE

Od 5 000 – 100 000 kn kaznit će se mali proizvođač koji ne prijavi proizvodnju, prodaje proizvedenu rakiju, ne dostavi na vrijeme Izvješće o proizvodnji, ne plati na vrijeme trošarinu, sam odpečati kotao. Također mu se sve proizvedeno piće može carinski oduzeti.

Potrebne obrasce možete preuzeti u linku ispod ovog teksta:

Obrazac PUR Prilog 14

Izjava vlasnika kotla

Obrazac GI-MP-JAP

o 1 o 2 o 3

Ažurirano (Četvrtak, 10 Listopad 2013 20:14)