http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/122881runovici.jpglink
http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/765417mlin_slap.jpglink
http://runovici.hr/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/578485most_mlin.jpglink

Načelnik

Općinski Načelnik


OPĆINSKI NAČELNIK 2017. GODINE

    Nakon provedenih loaklnih izbora 21. svibnja 2017. godine, kandidat grupe birača Mario Repušić, izabran je za općinskog načelnika Općine Runovići, u mandatu 2017. - 2021. godine.

Mario Repusic 2017

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine i dužnost obavlja profesionalno.

U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik: 

  • priprema prijedloge općih akata,
  • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršavanje proračuna,
  • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
  • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa Zakonom,ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
  • upravlja prihodima i rashodima Općine,
  • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
  • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

Načelnik za svoj rad prima plaću prema odluci Općinskog vijeća. Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, te zatražiti da Općinsko vijeće u roku od 15 dana otkloni uočene nedostatke.
Načelnik ima jednog zamjenika,
koji zamjenjuje Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti.

Zamjenik Općinskog načelnika dužnost obavlja volonterski, a za svoj rad prima naknadu prema odluci Općinskog vijeća.


Izjava o postojanju sukoba interesa